Bộ Tài chính muốn tăng thuế thu nhập chuyển nhượng chứng khoán từ 0,1% lên 2%

Thứ tư, 10/01/2018 | 17:10 GMT+7

NGỌC DIỄM

Mức thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân và từ chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết ở mức 2% trên giá chuyển nhượng.

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế tài nguyên và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Liên quan đến vấn đề thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, Bộ Tài chính đề xuất nâng thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán ở mức 2% trên giá chuyển nhượng, thay vì mức 0,1% như hiện nay.

Hiện tại, việc thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn hoặc chuyển nhượng chứng khoán được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Thuế thu nhập từ việc mua bán chứng khoán sẽ tăng từ 0,1% lẹn 2%.
Thuế thu nhập từ việc mua bán chứng khoán sẽ tăng từ 0,1% lẹn 2%.

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Khoản 2 Điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định, thu nhập từ chuyển nhượng vốn nộp thuế theo mức thuế suất 20%, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo mức thuế suất 0,1%.

Điều 28 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú nộp thuế với thuế suất 0,1% trên số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn.

Theo Bộ Tài chính, đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán rất khó kiểm soát giá chuyển nhượng và chi phí liên quan.

Đa số các trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn đều khai chênh lệch bằng 0 nên thất thu thuế. Có trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán đã chuyển nhượng lòng vòng qua cá nhân với chênh lệch bằng 0 để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Cá nhân khi chuyển nhượng cho đối tượng khác lại chỉ phải nộp thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng.

Do đó, Bộ Tài chính muốn sửa đổi bổ sung tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài là 2%. Bộ Tài chính trình Chính phủ cho sửa đổi quy định mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân và từ chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán ở mức 2% trên giá chuyển nhượng.

Quy định cụ thể mức thuế suất 0,1% chỉ áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Dự thảo Luật cũng rà soát, bỏ quy định kỳ tính thuế theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của các nhân cư trú tại Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp để phù hợp với quy định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo từng lần chuyển nhượng, không quyết toán lại theo năm theo quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13.

theo SHTT

Từ khóa: