Mua nhà hình thành trong tương lai: Ngân hàng phải bão lãnh trong 5 ngày

Thứ sáu, 13/10/2017 | 11:39 GMT+7

NGUYỄN DUY

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, ngân hàng thương mại căn cứ hợp đồng mua bán và thỏa thuận cấp bảo lãnh để phát hành cam kết bảo lãnh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung một số điều ở Thông tư 07/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, Thông tư 13 bổ sung quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Thông tư nêu rõ, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là bảo lãnh ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng thương mại cam kết với bên mua về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn bàn giao nhà đã cam kết. Nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua bán đã ký kết cho bên mua thì chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Ngân hàng và chủ đầu tư ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản

Ngân hàng thương mại chỉ quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi doanh nghiệp có đủ các điều kiện quy định. Dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.

Trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai sẽ dựa vào đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng. Ngân hàng thương mại thẩm định và quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư. Sau đó, ngân hàng và chủ đầu tư ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản.

Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp bảo lãnh quy định và nội dung phù hợp với quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản. Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản và các khoản tiền khác.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, ngân hàng thương mại căn cứ hợp đồng mua bán và thỏa thuận cấp bảo lãnh để phát hành cam kết bảo lãnh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua.

Cam kết bảo lãnh được phát hành dưới hình thức thư bảo lãnh theo quy định. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định kể từ ngày phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày, kể từ lúc người mua nhà nhận bàn giao căn hộ đã quy định tại hợp đồng mua bán nhà ở.

Từ khóa: